Kontaktné údaje

Konateľ: Ján Baráni, Marek Ridoško
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo/Spis. zn.: 54095/L
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR
Č.účtu: 5043532157 / 0900
IBAN: SK1709000000005043532157
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Informačná povinnosť – GDPR

BARANI DESIGN, s. r. o.
Dubová 495/11
SK – 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO (Id. Nr.): 45975710
DIČ (St. Nr.): 2023185560
IČ DPH (USt. Id. Nr.): SK2023185560

© 2022 Všetky práva vyhradené. Stránku vytvoril    web-star.sk | Administrácia